Privacyverklaring

Yvonne Melchers, gevestigd aan de R. Castelijnstraat 27 hs, 1111 AW te Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yvonne Melchers verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar (heeft) verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam
– adres
– postcode
– woonplaats
– land
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd. Yvonne Melchers kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Yvonne Melchers zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact op via yvonnemelchers@hetnet.nl; de gegevens zullen dan worden verwijderd.

Met welk doel en op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

Yvonne Melchers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verzenden van de nieuwsbrief
– het toesturen van uw bestelling
– om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

Yvonne Melchers verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yvonne Melchers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Yvonne Melchers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens worden gehanteerd:

– Personalia: Bewaartermijn 7 jaar => Belastingdienst.
– Adres: Bewaartermijn 7 jaar => Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yvonne Melchers verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Yvonne Melchers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: yvonnemelchers@hetnet.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

www.yvonnemelchers.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele-, analytische- en tracking-cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan haar website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat www.yvonnemelchers.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Yvonne Melchers gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Yvonne Melchers inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Yvonne Melchers heeft hier geen invloed op. Yvonne Melchers heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens worden de IP-adressen geanonimiseerd.

Derden hebben geen toegang tot de door Yvonne Melchers geplaatste cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvonne Melchers en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar yvonnemelchers@hetnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yvonne Melchers reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Yvonne Melchers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vertalingen

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, is de Nederlandse versie leidend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Yvonne Melchers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Alle tekstuele informatie en foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Yvonne Melchers.
Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.

© Yvonne Melchers | Privacyverklaring

Site: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites

All textual information and photos on this website are and remain the property of Yvonne Melchers.
Nothing on this website may therefore be copied without her express permission.

© Yvonne Melchers | Privacy

Site: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram